Privacy Policy

KHUNNAI88 CO., LTD. PRIVACY

บริษัท คุณนาย88 จำกัด เจ้าของสื่อออนไลน์ KHUNNAI ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ https://www.khunnai.co และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความสะดวกและการใช้งานเว็บไซต์ อย่างถูกต้อง เอกสารต่อไปนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการใช้บริการต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ https://www.khunnai.co และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้

การใช้งานทั่วไปและการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่จำเป็น และการให้บริการบางประเภท เช่น การติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนร่วมแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อีเมล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีและจะไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าว

การจัดการข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลของคุณ

ในกรณีของการติดต่อสอบถาม ทักท้วง เสนอแนะ หรือติติงมายังบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลนั้นจะใช้เพื่อการอ้างอิงและการแก้ไขปัญหาที่คุณระบุถึงในอีเมลเท่านั้น

การลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกที่จะลงทะเบียนกับเว็บไซต์ https://www.khunnai.co โดยในระหว่างการลงทะเบียนนี้ บริษัทฯ จะสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับและข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เช่น อีเมล รายได้ อายุ และอื่นๆ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติ บริษัทฯ จะไม่มีการสอบถามเลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ

การสำรวจข้อมูลและการแข่งขัน

การเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลและการแข่งขันบนเว็บไซต์ https://www.khunnai.co และแอปพลิเคชั่น เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ข้อมูลสำหรับติดต่อจะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบผู้ชนะการแข่งขัน การมอบรางวัล และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในความยินยอมของผู้ใช้

การเชื่อมต่อสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นอื่น

เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ https://www.khunnai.co และ แอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ แล้วถือเป็นการสิ้นสุดความรับผิดชอบของบริษัทฯ เนื่องจากทุกเว็บไซต์ต่างมีนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลก่อนการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

จดหมายข่าวทางอินเทอร์เน็ต

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกของบริษัทฯ จะส่งไปยังผู้ใช้บริการที่ขอรับจดหมายเท่านั้น โดยคุณมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเวลา

นโยบายการโฆษณา

บริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม คุณภาพของข้อมูล หรือเนื้อหาของโฆษณา ผู้โฆษณาจะไม่ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ เพื่อการโฆษณา ส่ง จำหน่าย หรือเก็บข้อมูลที่ละเมิดกฏหมายหรือระเบียบต่างๆ ไม่ว่าด้วยประการใด และจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ กรุณาตรวจสอบโฆษณาของคุณและแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อแก้ไขข้อมูลในการโฆษณาที่ผิดพลาด (หากมี) ให้ถูกต้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดต่างๆ ของโฆษณาดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีการนำออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกแล้ว

ผู้โฆษณาตกลงว่า จะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาของโฆษณาของตนที่นำมาลงในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกใดๆ อันเป็นผลมาจากการโฆษณานั้น ผู้โฆษณาตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ที่มีต่อบุคคลภายนอกนั้น ลอดจนชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)

เงื่อนไขการแสดงข้อความ

1.การลงข้อความ
○ ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร ให้ร้าย เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้ มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์อื่นที่นำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียง ภาพ หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
○ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการหาเงิน โฆษณา หรือหาสินค้าหรือบริการใดๆ และจะต้องรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ทำอีเมลขยะ (Spammer) ให้ ISP ทราบ เพื่อป้องกันปัญหาอีเมลขยะ (Spam) จึงไม่อนุญาตให้ระบุที่อยู่ทางอีเมลลงไป
○ ไม่ข่มขู่ หรือให้ร้ายบุคคลอื่นด้วยภาษาที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ล้อเลียน หยาบคาย
○ ไม่ใช้ภาษาที่เป็นการให้ร้าย หรือเหยียดสีผิว ศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือปมด้อยของบุคคลใด
○ สามารถแสดงความเห็น แต่ต้องไม่เป็นการโจมตีผู้อื่น การโจมตีเรื่องส่วนบุคคลและการเรียกขานชื่อถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานเว็บไซต์
○ ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นและกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์ (Moderator)
○ ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
○ ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
○ ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
○ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ ของผู้อื่น
○ ไม่ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
○ ไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิกซ้ำซ้อน
○ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ ของผู้อื่น
○ ไม่ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย

2.การตัดและลบข้อความ
○ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรูปภาพที่เห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไป และลบข้อความหรือยกเลิกสมาชิกที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้
○ การเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รวมถึงการสะกดคำ การใช้เครื่องหมายต่างๆ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการสื่อสาร กรุณาตรวจทาน ก่อนที่จะนำมาเขียนลงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

LEGAL

ข้อเขียนและรูปภาพทั้งหมดบนเว็บไซต์และและแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำไปเผยแพร่ซ้ำไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คุณนาย88 จำกัด

เกี่ยวกับ PRIVACY POLICY

คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับบริษัทฯ หากคุณมีข้อสงสัย คำถามหรือข้อทักท้วงใดๆ เกี่ยวกับเอกสารนี้ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลเว็บไซต์ contact.khunnai@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กรุณาติดต่อ contact.khunnai@gmail.com